28 Desembre, 2015
Notícia

Sortir al pati, transformar el món

Projectes ARQUITECTURA PER TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ (IES Costa i Llobera de Barcelona), PROJECTES EDUCATIUS ALS PATIS DE L’ESCOLA DOVELLA (Barcelona) I L’ESCOLA CASTELLUM (Girona) amb CoeducAcció, CO-CREEM EL PATI (projecte de l’Escola La Llacuna de Barcelona amb Creart), AUTOCOLE IDEO #IMAGINARPATIO #CONSTRUIRPATIO (Basurama y Escuela Ideo de Madrid).

Encuentro ¡CÓMO ESTÁ EL PATIO! (AMPA Colegio Santo Domingo y el AMPA Colegio Ágora. Convocatoria ciudadana “Ni arte ni educación”).

Reportatge “PATIS DE LES ESCOLES FETS ENTRE TOTS” (TN-TV3).

Tots aquests projectes educatius proposen intervencions al pati de l’escola com a estratègia pedagògica, implicant a tota la comunitat educativa del centre i, moltes vegades, agents col·laboradors externs dels àmbits arquitectònic o artístic.

PROJECTE ARQUITECTURA PER TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ
Projecte de transformació, realitzat durant dos anys amb CS de Primària de l’IES Costa i Llobera de Barcelona, en el qual l’alumnat ha estat analitzant un espai problemàtic de la pròpia escola per tal de capacitar-se i dissenyar-ne una millora. 

La proposta pretén una transformació física (de l’espai del pati com els lavabos) i de comportament (de la comunitat). En aquest projecte interdisciplinari s’ha treballat des de l’apoderament de l’alumnat, constituïts com a agents de canvi, i pel desenvolupament del pensament crític des d’actituds constructives.
———–
Arquitectura per transformar l’educació.
Un projecte de l’IES Costa i Llobera.
Responsable: Rubèn Pineda i Ricart. Arquitecte, docent, investigador.
Projecte inclòs a “Qui es qui” (El mapa de la innovació educativa de Catalunya) del projecte “Educació demà” per a la transformació educativa de Fundació Jaume Bofill. 
———-
Més informació:
http://www.educaciodema.cat/qui-es-qui/experiencia/arquitectura-transformar-leducacio

PROJECTES EDUCATIUS ALS PATIS DE L’ESCOLA DOVELLA I L’ESCOLA CASTELLUM
Els projectes educatius per a la transformació i co-creació dels patis de l’ Escola Dovella (Districte de Sant Martí de de Barcelona) o l’Escola Castellum (Sant Julià de Ramis, Girona), neix de la inquietud de la comunitat educativa d’aquestes escoles per tal de millorar el pati de l’escola amb la participació d’infants, mestres i famílies i la col·laboració del col·lectiu CoeducAcció.

Essent el pati un espai d’aprenentatge i relació clau en el desenvolupament i l’educació dels infants, aquests projectes no només volen incidir en la millora i potencialitat del pati de l’escola, sinó també, en la participació activa i el treball en xarxa de tota la comunitat educativa, i és per això que s’emmarquen dins un procés participatiu en el que intervenen alumnat, professorat, monitoratge i famílies.

En el cas de CoeducAcció, una associació sense ànim de lucre que treballa per la transformació educativa amb perspectiva de gènere, totes les fases del projecte incorporen la perspectiva de gènere com a eix transversal.
———–
Projectes educatius als patis de l’Escola Dovella i l’Escola Castellum.
Organitza: comunitat educativa de les escoles Dovella (Barcelona) i Castellum (Girona).
Col·labora: CoeduAcció (Verònica Guix Ruiz i Alba González Castellví), un col·lectiu format per un equip multidisciplinar i intergeneracional de dones professionals dedicat a la coordinació de projectes, formació de professorat, gestió de polítiques educatives, transferència de coneixement i teorització sociològica de la coeducació.
———–
Accés al vídeo del procés de co-creació del nou pati de l’Escola Castellum:
https://vimeo.com/44297438

CO-CREEM EL PATI. PROJECTE DE L’ESCOLA LA LLACUNA
Mestres, nens i nenes, i famílies de l’Escola La Llacuna del Poblenou de Barcelona, juntament amb Creart, han treballat en un procés de re-creació del pati de l’escola.

A partir del què tenien, de les reflexions elaborades amb els nens i nenes i del què creien que ha de ser la funció del pati de l’escola i l’estona de lleure, s’ha anat dissenyant com els agradaria reformar aquest espai.

Una comissió de pares i mares experts ha estat l’encarregada de fer l’estudi tècnic de les propostes. Es planteja la formació de més grups de treball, per exemple, una comissió per a la recerca de recursos.
———-
Co-creem el pati. Projecte de l’Escola La Llacuna.
Organitza: comunitat educativa de l’escola La Llacuna de Poblenou (Barcelona).
Col·labora: organització Creart.
———-
Més informació:
http://escolalallacuna.wix.com/lallacuna#!notcies/c16l0

AUTOCOLE IDEO #IMAGINARPATIO #CONSTRUIRPATIO
La Escuela Ideo es un centro educativo emplazado, de manera provisional, en un edificio de oficinas. Autocole Ideo #ImaginarPatio #ConstruirPatio, surge de la necesidad de convertir un parking de dimensiones reducidas, en un entorno de juego que cubra las necesidades de alumnas y alumnos de edades muy diferentes.

Siguiendo la filosofía del centro, y la línea de trabajo de Basurama (Autocoles y Autoparques), se decide realizar un ambicioso proyecto de transformación del patio de recreo, implicando a toda la comunidad educativa. Junto con los alumnos de secundaria, el curso 2014-2015 comienza un proceso pedagógico de transformación espacial del parking en patio. Esta intervención supone, además, una ocasión de aprendizaje vivencial, interdisciplinar y práctico.

Para ello se organizan comisiones (de diseño, logística, herramientas y materiales, pintura) y se van desarrollando varias fases de deseo, diseño, y construcción colectiva. Se trabaja con materiales reutilizados muy significativos (tubería de acometida, depósito de 25.000 litros, escalera de escenografía…), recuperados de una obra de Matadero Madrid y con materiales de la Escuela (sobras de tatami).
———-
Autocole Ideo #Imaginarpatio #Construirpatio
Proyecto pedagógico de colaboración entre Basurama y Escuela Ideo de Madrid.
———-
Más información: 
http://basurama.org/proyecto/autocole-ideo-imaginarpatio-construirpatio/

Imágenes del proyecto:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.993818647317376.1073741868.202148033151112&type=3

ENCUENTRO ¡CÓMO ESTÁ EL PATIO!
¿Cuántas horas pasan los niños en el patio escolar a la semana? ¿Qué aprenden en ese espacio? ¿Cuál es el currículum oculto del patio escolar? ¿Cómo podemos transformarlo para que se convierta en un espacio donde aprender, a través del juego, una participación equitativa y democrática del espacio público y de la vida social? Un encuentro entre AMPAS de dos colegios de Madrid con el objetivo de generar un debate entre los agentes educativos sobre los patios escolares en tanto que espacios de aprendizaje del espacio público y la vida social.
———-
¡Cómo está el patio!
Este encuentro tuvo lugar el 10 de noviembre de 2015, organizado por el AMPA Colegio Santo Domingo y el AMPA Colegio Ágora de Madrid, como parte de la Convocatoria de Cesión Ciudadana de Ni arte ni educación.
———-
Más información:
http://www.niartenieducacion.com/10-noviembre/

REPORTATGE PATIS DE LES ESCOLES FETS ENTRE TOTS
Un reportatge emès als informatius de TV3 sobre els patis que es transformen a partir d’un procés de cocreació amb la comunitat educativa per fer-los més educatius i divertits. S’hi mostren exemples com el de l’Escola Roser Capdevila (Polinyà, Vallès Occidental) o el Projecte El Safareig – Escola Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat).
———-
Patis de les escoles fets entre tots.
Un reportatge emès als informatius de TV3 (Telenotícies del 08/11/2015).
———-
Enllaç al reportatge:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/patis-de-les-escoles-fets-entre-tots/video/5563017/

També publicat al nostre Facebook.

Imatges: com la informació utilitzada per redactar aquesta nota, les imatges procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes i esdeveniments difosos.