21 desembre, 2021
Notícia

Manifest Comunidad INAP Gobierno Abierto

Manifest col·laboratiu sorgit de la comunitat de participants de “Fundamentos del Gobierno Abierto”, formació de l'INAP entorn d'aquesta nova institucionalitat basada en relacions horitzontals amb la ciutadania.

La redacció d’aquest manifest és uns dels reptes plantejats al llarg dels diferents mòduls de la formació Fundamentos del Gobierno Abierto de l’INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), organisme autònom adscrit al Ministerio de Hacienda y Función Pública (Gobierno de España). Es tracta d’una experiència d’aprenentatge entorn d’un dels àmbits que més està transformant l’administració pública els darrers anys, la definició d’un model institucional de Govern Obert, i que està cridat a continuar redefinint les relacions entre la ciutadania i les institucions. Un propòsit per al qual la formació dels i les treballadorxs del sector públic és clau perquè el Govern Obert es dirigeix a tota la societat per tal de contribuir a l’obertura i millora de les administracions, a partir dels pilars de transparència, rendició de comptes, participació i col·laboració.

 

Oberta de manera massiva per a 1.500 treballadorxs públics, aquesta activitat formativa en línia s’ha desenvolupat entre novembre i desembre de 2021 sota un format d’experiència d’aprenentatge dinamitzada, és a dir, a través d’una comunitat d’aprenentatge i d’intercanvi d’experiències per produir un coneixement compartit (social, obert) i potenciar les xarxes professionals. Funcionarixs de tota Espanya han participat aprenent, reflexionant i dissenyant juntxs propostes per participar, col·laborar i fer més transparents les seves organitzacions

 

El Manifest Comunidad INAP Gobierno Abierto, que inclou orientacions per al desenvolupament d’un model institucional de Govern Obert, és el tercer dels reptes plantejats a la comunitat de participants d’aquesta activitat formativa que al llarg dels seus 4 mòduls (20h lectives) ha inclòs altres reptes, com ara la construcció d’un banc col·laboratiu de projectes (Reto 1. El gobierno abierto y sus infinitas posibilidades), una anàlisi del contingut dels portals de transparència per a la seva millora (Reto 2. Agentes de Transparencia) o el disseny col·laboratiu (Reto 4. Diseño colaborativo de proyectos). Entorn del Manifest també es va organitzar un col·loqui de la comunitat INAP Gobierno Abierto amb la participació d’alguns dels membres més actius en la seva redacció.

 

Aquest manifest, resultat d’un treball col·laboratiu de redacció realitzat per 711 membres de la comunitat de participants, s’ha concretat en 10 punts que recullen les idees considerades més rellevants o que han suscitat majors consensos i que han estat completades amb els comentaris d’altres membres de la comunitat.

 

 

Manifest de Gobierno Abierto

 

Per avançar en els principis de Govern Obert, l’alumnat del curs INAP Gobierno Abierto exposa les següents àrees d’acció:

 

Ciutadania activa

Per aconseguir els objectius del Govern Obert és fonamental contribuir a la creació d’una ciutadania activa. Des dels poders públics s’han de posar els mitjans necessaris per incrementar la participació col·laborativa de la ciutadania en àmbits polítics, socials, culturals, econòmics, educatius, sanitaris, mediambientals o en qualsevol altre sector de l’activitat humana.

Formació

En relació amb el principi de ciutadania activa i el seu empoderament, és necessari formar-la i informar-la de manera adequada, treballant aquests aspectes de manera segmentada per aconseguir arribar als diferents grups de ciutadanxs, començant pels més joves.

Inclusió de tots els grups i col·lectius

La utilització de noves tecnologies no ha de comportar l’exclusió de determinats sectors de la població. Els poders públics hauran de garantir l’accés a la informació pública i la participació de totes les persones, siguin quines siguin les seves circumstàncies personals o capacitats físiques i cognitives.

Transparència

La transparència constitueix un requisit previ a la participació, la col·laboració i la rendició de comptes per la qual cosa ha de continuar reforçant-se, alhora que es doten de recursos adequats als consells i comissionats de transparència i a les unitats de transparència de les administracions públiques.

Participació Ciutadana

La participació ciutadana ha d’incorporar-se com a estratègia clau de les administracions, deixant de constituir-se com a iniciatives de caràcter puntual o aïllat.

Rendició de comptes

La rendició de comptes no només representa un exercici democràtic, també opera com una eficaç eina de planificació i seguiment dels objectius. Opera com un mecanisme relegitimador de les institucions i reforça els valors democràtics.

Col·laboració

Els nivells més avançats del Govern Obert s’aconsegueixen en l’esfera de la col·laboració, a través de la qual les administracions públiques de diferents nivells, sector privat, sector social i ciutadania treballen en xarxa i treballen en la coproducció de polítiques públiques per contribuir a millorar el benestar de la ciutadania.

Comunicació

La comunicació és un acte bidireccional, per la qual cosa cal recordar que l’administració no només ha d’actuar com a emissor d’informació, sinó també com a receptor de les demandes ciutadanes.

Comunicació clara

El Govern Obert està renyit amb el sobreexcés d’informació i amb la incomprensibilitat dels continguts. És necessari que els portals de transparència s’avaluïn seguint paràmetres de comunicació clara perquè siguin més accessibles i comprensibles per la ciutadania.

Tecnologies

Cal explorar i implementar les noves possibilitats tecnològiques que ofereixen els robots conversacionals (chatbots) i la intel·ligència artificial per facilitar la cerca de la informació als portals de transparència. En la mesura del possible cal fer prevaldre l’ús de llicències lliures. En l’àmbit de la participació també ha de valorar-se el fet de començar a utilitzar les tecnologies de registre distribuït (blockchain) per a votacions i consultes.

 


 

Data de publicació: 16 de desembre 
La formació que ha donat lloc al manifest es va desenvolupar a través de la plataforma en línia de l’INAP del 22 de novembre al 17 de desembre
Publica: INAP (Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España)
A càrrec: Comunitat INAP Gobierno Abierto/Redacció del Manifest
En el marc de: Formació Fundamentos del Gobierno Abierto (INAP)
Més informació: aprendizajeconectado.inap/reto-3-manifiesto-comunidad

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més sobre la gestió i governança d’espais i institucions

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.